Trwa komunikacja

Regulamin

Obowiązuje od 08.06.2020.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ TEATR WYBRZEŻE zwany dalej Regulaminem.

 

1. ZASADY SPRZEDAŻY ONLINE

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

1) dobrowolne i bezterminowe zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, 80-834, ul. Św. Ducha 2, NIP 583 000 76 14, REGON: 000279108, Organizatora wydarzeń

oraz

2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.teatrwybrzeze.pl :
a) Klient może się zarejestrować na stronie lub dokonać zakupu bez rejestracji,
b) wybór wydarzenia i ilości biletów,
c) sprawdzenie danych,
d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Wybrzeże.

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

Płatności za bilety obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

7. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrwybrzeze.pl

8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w dniu wydarzenia do godz. 15-tej. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

10. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom i rencistom.

11. Po dokonaniu wpłaty Klient dostaje niezwłocznie maila z biletami w załączniku.

12. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.

13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

14. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

 

2. Postanowienia dotyczące polityki prywatności

1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzach na stronach: www.bilety.teatrwybrzeze.pl, www.teatrwybrzeze.pl jest Teatr Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80- 834, adres email: bilety@teatrwybrzeze.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrwybrzeze.pl, adres: Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, 80- 834.

3. Podanie danych osobowych zawartych  w formularzach na stronach www.bilety.teatrwybrzeze.plwww.teatrybrzeze.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność danych do świadczenia usługi, – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do czasu realizacji umowy.

5. Osoba której dane są zbierane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@teatrwybrzeze.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

9. Przekazane dane osobowe nie będą profilowane.

10. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na adresy wskazane w ust. 1.

 

3. REKLAMACJE, ZWROT I WYMIANA BILETÓW

1. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane (odwołane najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia. W celu zwrotu biletów należy przesłać maila z załączonymi biletami na adres bilety@teatrwybrzeze.pl.

2. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata zgodnie z pkt 1.2 niniejszego Regulaminu.

3. Termin, o którym mowa w pkt 3.1 może ulec skróceniu jedynie dla wydarzeń w przypadku ich odwołania lub innych zmian repertuarowych.

4. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

5. Możliwość przebukowania biletu na inny spektakl/imprezę jest możliwe najpóźniej w terminie określonym w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.

6. Reklamacje można składać na adres bilety@teatrwybrzeze.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od nadesłania.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

2. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatrwybrzeze.pl

3. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego Wydarzenia, Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie.

4. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowaniu biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).

5. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

6. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.

7. Na widowni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

8. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.

9. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.

10. Podczas wydarzeń obsługa widowni ma prawo do przesadzania widzów.

11. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Teatr Wybrzeże od widzów kupujących bilety on-line zbiera dane kontaktowe, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w prezentacji spektaklu.